Liikkeellä hyvää oloa!

Vuoden 2021 alussa käynnistyneen Liike-hankkeen toiminnan avulla etsitään, aktivoidaan ja liikutetaan 16–29-vuotiaita liikuntatoiminnan ulkopuolelle jääviä nuoria. Samalla luodaan keinoja, joilla liikunnan avulla myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminta ja työkyky lisääntyvät ja elämän laatu paranee.

Liike-hankkeessa lisätään kokonaisvaltaista tukea tarvitsevien 16–29 -vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta. Kohderyhmän nuoret jäävät liikuntatoiminnan ulkopuolelle moninaisista syistä. He voivat olla yksinäisiä, koulun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Liikkumattomuuden taustalla voi olla mm. kavereiden puute, vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan ja sosiaalisten taitojen puute. Liike-hankkeessa nuoret saavat yksilöllistä tukea liikkeen lisäämiseen omassa arjessa ja itselle ominaisella tavalla sekä paineettoman harrastusyhteisön muista toimintaan hakeutuneista nuorista.

Liike-hanke luo keinoja, joilla tavoitetaan kohderyhmään kuuluvia nuoria, lisätään heidän aktiivisuuttaan ja järjestetään turvallista liikuntatoimintaa. Nuorille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja sitä kautta tasoitetaan hyvinvointieroja väestössä. Toiminnalla tavoitellaan pieniä muutoksia arjessa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä.

Toiminnan myötä nuorella on mahdollisuus osallistua yksilötoimintaan, pienryhmäaktivointiin ja/tai ryhmäliikuntaan

Yksilötoiminnassa mietitään hanketyöntekijän kanssa luontevat paikat lisätä aktiivisuutta (esimerkiksi istumista vähentämällä, kävelyä/pyöräilyä/portaita suosimalla, kotiharjoittelua toteuttamalla, hankkeen toimintaan osallistumalla). Yksilötoiminnassa hanketyöntekijä on nuoren rinnalla liikkumassa, hän rohkaisee, auttaa, neuvoo sekä opastaa nuorta. Mukaan voidaan ottaa myös psyykkistä valmennusta, mikäli nuori kokee sen itselleen tarpeellisena.

Yksilötoiminnan lisäksi tarjolla on pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa tuen tarpeessa olevien nuorten keskinäinen kohtaaminen ja toiminnallinen yhdessä olo sekä saada esille liikunnan ilo.

Ryhmätoiminnoissa huomioidaan osallistujien toiveet. Toimintaympäristöinä voivat olla mm. liikuntatilat, ulkoliikuntapaikat ja luonto. Pienryhmätoiminnan avulla nuoren on mahdollista saada itselleen kaveri myös vapaa-ajan omatoimiseen liikkumiseen.

Liike-hankkeessa hyödynnetään myös digitoimintaa.

Liikkeellä hyvää oloa instagramissa

Janne Suoknuuti

Liikuntaetsivä

Olli Tasala

Liikuntaetsivä

Liike-hanke on Suomen NMKY-liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan neljän osahankkeen kautta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Liike-hankkeeseen ohjaudutaan osahankkeita toteuttavien organisaatioiden ja paikallisten yhteistyökumppaneidensa kautta.