Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen NMKY ry
Hämeenpuisto 14 F
33210 Tampere
www.tanmky.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

järjestösihteeri Jari Juhola,
puh 040 168 6627
sposti jari.juhola@tanmky.fi

3. Rekisterin nimi

Tampereen NMKY:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo. Henkilötietolain (523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Sukunimi
  • Etunimi
  • Lähiosoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Toimintaosasto
  • Jäsenmaksun laskutus- ja suoritustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään tai jäsenen ollessa alaikäinen hänen vanhemmiltaan tai huoltajiltaan. Pirkanmaan musiikkiopiston jäsenten tiedot saadaan kerran vuodessa musiikkiopiston oppilasrekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan jäsenen erillisellä suostumuksella luovuttaa teknisenä tallenteena tai tarratulosteena yhdistyksen yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta varten. Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

 Maksutta tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavoin varmennetulla asiakirjalla Tampereen NMKY:n toimiston osoitteella.

Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti Tampereen NMKY:n toimistolla. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

9. Tiedon korjaaminen

Tampereen NMKY oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti Tampereen NMKY:n toimiston osoitteella tai henkilökohtaisesti Tampereen NMKY:n toimistossa. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä Tampereen NMKY:n työntekijöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.